Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Rekrutacja online 2023/2024

Formularz rekrutacji online na studia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu - rok akademicki 2023/2024
(To pytanie jest wymagane)
System studiów
(To pytanie jest wymagane)
Stopień studiów
(To pytanie jest wymagane)
Kierunek studiów
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Imiona
(To pytanie jest wymagane)
Data urodzenia
.
.
(To pytanie jest wymagane)
Miejsce urodzenia
(To pytanie jest wymagane)
Imiona rodziców
(To pytanie jest wymagane)
Adres stałego zameldowania
Adres do korespondencji
Adres e-mail
(To pytanie jest wymagane)
Narodowość
(To pytanie jest wymagane)
Obywatelstwo
(To pytanie jest wymagane)
Seria i numer dowodu osobistego
(To pytanie jest wymagane)
PESEL
Stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem lekarskim:
(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz z zasadami odpłatności za naukę. Deklaruję gotowość finansowania nauki na ustalonych zasadach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, ul. Koszary 8, 22-400 Zamość, w celach związanych z rekrutacją, dydaktyką oraz procedurą przyznawania pomocy materialnej na Uczelni.

Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich uzupełnienia i poprawiania.

Informujemy, że administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, adres: ul. Koszary 8 22-400 Zamość. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z rekrutacją i dydaktyką na Uczelni w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz realizacją umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;  Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędne w udziale w procesie rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.